Eleveksamen

Hvor finner du informasjon om eksamen?

Elever som har tilgang til It's Learning, vil finne utfyllende informasjon om eksamen i fagrommet KOVS - Opplæring, under tema Eksamen. I tillegg: Følg med på oppslag om eksamen i fagrommet KOVS - Opplæring.

Har du spørsmål om eksamen, ta kontakt med faglærer i faget, og eventuelt avdelingsleder. 

Ny/Utsatt/Særskilt eksamen

Har du hatt lovlig forfall til eksamen, har du rett til utsatt eksamen. Legeerklæring for eksamensdagen må leveres senest innen 2 uker etter eksamen. Det er viktig at eksamensdato er oppgitt i legeerklæringen. Legeerklæring skal sendes som vedlegg til e-post ko...@bfk.no med emnet "Legeerklæring eksamen".Ved utsatt eksamen i trekkfag, skal det foretas nytt trekk.

Har du fått karakteren 1 til eksamen, har du rett til ny eksamen i dette faget. 

Har du fått 1 i standpunktkarakter i et fag som er avsluttet og hvor du ikke kom opp til eksamen, har du rett til særskilt eksamen i dette faget. 

Elever med rett til ny/utsatt/særskilt eksamen vil innen slutten av august for høsteksamen og innen slutten av januar for våreksamen, få tilsendt brev med søknadsskjema. Utfylt og signert søknadsskjemaet skal leveres innen 15. september for høsteksamen/1. februar for våreksamen til resepsjonen på undervisningssted Tinius Olsen, eventuelt sendes via vanlig post til Kongsberg videregående skole, Eksamen og dokumentasjon, Postboks 424, 3604 Kongsberg. OBS! Søknadskjemaet må være mottatt innen oppgitt frist.

Elever med rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen som ikke gikk på Kongsberg videregående skole (KOVS) forrige skoleåret skal sende søknad til tidligere skole. Søknader mottatt fra elever som ikke gikk på KOVS forrige skoleåret vil bli viderensendt til tidligere skole.

OBS! Hvis du mener du har rett til ny/utsatt/særskilt eksamen men ikke har mottatt brev med søknadsskjemaet innen 2. september for høsteksamen/2. februar for våreksamen, må du sende e-post til ko...@bfk.no. 

Elever som har levert søknadsskjemaet innen oppgitt frist, vil i midten av oktober for høsteksamen eller i midten/slutten av mars for våreksamen få tilsendt brev med informasjon om eksamensdato, oppmøtetidspunkt og eksamenssted. Dersom du ikke har mottatt brev med opplysninger om tid og sted for eksamen innen de oppgitte tidene, må du snarest ta kontakt med skolen. Eksamensperioden for høsteksamen er november - desember og for våreksamen april - juni (gjelder både elev- og privatisteksamen). Eksamensplanene for skriftlig eksamener:

Sentralt gitt skriftlig eksamen

Lokalt gitt skriftlig eksamen

Eksamensdatoer for muntlig/muntlig-praktisk/praktisk eksamen er fastsatt etter samordning med andre skoler og vil være oppgitt i brevet sendt i midten av oktober for høsteksamen eller i midten/slutten av mars for våreksamen.

Utlån av lærebøker til ny/utsatt/særskilt eksamen: Elever med rett til ny/utsatt/særskilt eksamen kan låne bok ved å henvende seg til biblioteket ved undervisningssted Tinius Olsen. Det er viktig at du oppgir at du skal ha ny, utsatt eller særskilt eksamen.

Ikke vurdering i standpunkt

Dersom du har fått ikke vurdering (IV) i et fag, betyr det at det ikke er satt standpunktvurdering i faget. Du må melde deg opp som privatist i faget, og betale gjeldene gebyr. Du vil finne mer informasjon om privatisteksamen nedenfor. NB! Dersom en elev har vært oppe til eksamen i et fag der han eller hun ikke får standpunktkarakter ("ikke vurdering i faget"), blir eksamen annullert (§4-30 Forskrift til opplæringslova). 

Sensurering og klagerett - elever

  • Eksamenskarakter for muntlig eksamen blir formidlet på eksamensdagen.
  • Eksamenskarakterer til elever (ordinær eksamen om våren, både muntlig og skriftlig) blir offentliggjort på Skolearena etter fellessensur.
  • Brev med eksamensresultater for ny/utsatt/særskilt eksamen - både skriftlig og muntlig - blir sent via vanlig post ca. 6. - 8. januar for høsteksamen og 20. - 22. juni for våreksamen. Hvis du ikke har mottatt brev med eksamensresultat innen oppgitt periodene, må du sende e-post til Diana Roald, diana....@bfk.no, på grunn av klagerett. Karakterer oppgis IKKE over telefon eller ved personlig oppmøte.

En eksamenskarakter er et enkeltvedtak som du kan klage på hvis du mener karakteren er urimelig. Du klager ved å fylle ut og sende inn klageskjema, og klagefristen er 10 dager fra du fikk beskjed om eller burde ha gjort deg kjent med karakteren.

Klager i følgende fag fra Studieforberedende  utdanningsprogram og fellesfag kan behandles raskt (gjelder skriftlig eksamen):

  • norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskingslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2
  • engelsk, tysk, fransk, spansk
  • rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, geofag, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi.

HURTIGKLAGEFRIST: UTFYLT OG SIGNERT KLAGESKJEMAET MÅ VÆRE MOTTATT SENEST KL. 12.00, MANDAG 29. JUNI.

Klager som leveres etter denne datoen, men innenfor fristen på 10 dager, dvs. innen 1. juli kl. 10.00, vil bli behandlet ved ordinær klagesensur. Klager ved ordinær klagesensur skal være ferdigbehandlet innen midten av september. 

Hurtigklagebehandling skal gjennomføres i uke 27 for alle fag oppgitt over. Avgangselever må varsle opptakskontoret til studiestedet ved eventuelle klage.

KLAGEFRIST FOR ELEVKSAMENER HØST 2019: KL. 15 FREDAG, 17. JANUAR

OBS! Utfylt/Signert klageskjemaet skannes (evt. ta bilde med mobil) og sendes som vedlegg til e-post ko....@bfk.no med emne "Klage på skriftlig eksamenskarakter". Klageskjemaet må være mottatt innen fristen oppgitt over.

Se "Eksamensinformasjon - Klagerett".

Klageskjemaet

Spørsmål om dokumentasjon

Dersom du skal dokumentere karakterene for inntak til høyere utdanning e.l., må du skaffe deg kompetansebevis eller vitnemål. Kompetansebevis og vitnemål bestilles ved å sende e-post til ko...@bfk.no med emne "Dokumentasjon". Du vil få tilsendt bekreftelse for at bestillingen er mottatt.


Publisert 19. august 2015, oppdatert 20. mai 2020.