Privatisteksamen

De som kan melde seg opp til privatisteksamen i Buskerud er personer som er bosatt i Buskerud fylke. Oppmelding hos Kongsberg videregående skole gjelder de som har bosted i følgende kommuner: 

Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal, Rollag og Øvre Eiker

Merk: Elever bosatt utenfor kommunene oppgitt over men som er elever ved KOVS på oppmeldingstidspunktet, kan melde seg opp ved Kongsberg vgs.

OBS! Du kan ikke melde deg opp til privatisteksamen i fag hvor du har elevstatus. 

Oppmeldingsperioder er:

Våreksamen: 15. januar- 1. februar
Høsteksamen: 24. august - 15. september

Informasjon for privatister finnes på www.bfk.no. Ved spørsmål send e-post tl ko...@bfk.no med emne "Spørsmål privatisteksamen".

OBS:

All informasjon til privatister om eksamensdato, oppmøtetidspunkt og eksamenssted legges ut på PrivatistWeb.

Når tid og sted for eksamen er tilgjengelig på privatistweb, blir privatisten varslet per SMS eller epost, i slutten av oktober for høsteksamen og i midten/slutten av mars for våreksamen. Det er derfor obligatorisk å fylle ut mobiltelefonnummer og epostadresse under "personalia" når du melder deg opp til eksamen på PrivatistWeb. Eksamensperioden for høsteksamen er november - desember og for våreksamen april - juni. Dersom du ikke har fått opplysninger om tid og sted for eksamen på Privatistweb innen opgitte frister, må du snarest sende e-post til ko...@bfk.no med emne "Privatisteksamen".

Det tas forbehold om endring av tid og sted for eksamen. Eventuelle endringer varsles på sms eller e-post.

Oppmøtested

Oppmøtested vil være oppgitt på PrivatistWeb. Ved Kongsberg videregående skole har vi mange undervisningssteder. Adresser og kart til ulike undervisningsbygg er opplyst på vår hjemmeside, Kongsberg.vgs.no - under fanen Kontakt oss. 

Utlån av lærebøker

Det er privatistens ansvar å skaffe lærestoff som dekker kompetansemålene i læreplanen. For forslag til lærebøker, sjekk på hjemmesidene til f.eks Aschehoug, Gyldendal og Cappelen. På ndla.no er det digitale lærebøker for noen fag. Det finnes noen lærebøker for utvalgte fag til utlån på biblioteket på undervisningssted Tinius Olsen samt Kongsberg biblioteket. Merk at det er førstemann til mølla.

Sensurering og klagerett - privatister

  • Eksamenskarakter for muntlig privatisteksamen blir formidlet på eksamensdagen.
  • Eksamenskarakterer - både skriftlig og muntlig -  blir lagt ut på Privatistweb, www.privatistweb.no, ca. 4. - 7. januar for høsteksamen og ca. 20. - 22. juni for våreksamen. Dersom du ikke finner dine karakterer på Privatistweb i løpet av de nevnte periodene, må du sende e-post til ko...@bfk.no med emne "Privatisteksamen"; dette på grunn av klagerett. Karakterer oppgis IKKE over telefon eller ved personlig oppmøte.

En eksamenskarakter er et enkeltvedtak som du kan klage på hvis du mener karakteren er urimelig. Du klager ved å fylle ut og sende inn klageskjema, og klagefristen er 10 dager fra du fikk beskjed om eller burde ha gjort deg kjent med karakteren.

Se utfyllende informasjon om klagerett HERwww.bfk.no, inkludert lenke til klageskjemaet og  utfyllende informasjon om klagebehandling.

HURTIGKLAGEFRIST: UTFYLT OG SIGNERT KLAGESKJEMAET MÅ VÆRE MOTTATT SENEST KL. 12.00, MANDAG, 29. JUNI.

Klager som leveres etter denne datoen, men innenfor fristen på 10 dager, dvs. innen 1. juli kl. 12.00, vil bli behandlet ved ordinær klagesensur. Klager ved ordinær klagesensur skal være ferdigbehandlet innen 10. september. 

Hurtigklagebehandling skal gjennomføres i uke 27 for alle fag oppgitt over. Avgangselever må varsle opptakskontoret til studiestedet ved eventuelle klage.

KLAGEFRIST FOR PRIVATISTEKSAMENER HØST 2019: KL. 12 TORSDAG, 16. JANUAR

OBS! Utfylt/Signert klageskjemaet skannes (evt. ta bilde med mobil) og sendes som vedlegg til e-post ko....@bfk.no med emne "Klage på skriftlig eksamenskarakter". Klageskjemaet må være mottatt innen fristen oppgitt over.

Spørsmål om dokumentasjon

Privatister kan skrive ut en karakterutskrift av sine karakterer fra Privatistweb. Denne utskriften er ikke en gyldig dokumentasjon og kan IKKE brukes ved søknad om opptak til videregående opplæring eller høyskoler/universiteter. Dersom du skal dokumentere karakterene for inntak til høyere utdanning e.l., må du skaffe deg kompetansebevis eller vitnemål.

Kompetansebevis og vitnemål bestilles ved å sende e-post til ko...@bfk.no med emne "Dokumentasjon". Du vil få tilsendt bekreftelse for at bestillingen er mottatt.


Publisert 19. august 2015, oppdatert 20. mai 2020.