Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten

PPT-OT er en interkommunal PP-tjeneste (PPT) som betjener Kongsberg videregående skole, Numedal videregående skole, lærlingebedrifter og Arbeidsinstituttet, avdeling Kongsberg, samt Oppfølgingstjenesten (OT) som veileder ungdom mellom 16-21 år utenfor videregående opplæring.  PP-tjenesten bistår skolene og andre i arbeidet med veiledning og oppfølging av elever med særlige behov. PPT-OT tilbyr hjelp ved lærevansker og andre forhold av betydning for opplæringen. PP-tjenesten vurderer om elever har rett til spesialundervisning og flere andre rettigheter. Oppfølgingstjenesten bistår når elever står i fare for å avbryte sin skolegang. Skolens pedagogiske ansatte har faste møter med PPT-OT. 

Les om PPOT Numedal og Kongsberg her.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 24. august 2017.