Mobbeombudet

Mobbeombudet i Buskerud fylkeskommune skal sikre at elever i videregående opplæring i Buskerud får ivaretatt sine rettigheter til et trygt skolemiljø, og være en ressurs for skolen når det gjelder mobbing. Ombudet skal arbeide forebyggende, bidra med kompetanse på området, følge opp skolenes arbeid med handlingsplaner mot mobbing og bidra o saker som ikke lar seg løse lokalt.

Les mer om mobbeombudet her:

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Ombud/Mobbeombud/


Publisert 18. august 2015, oppdatert 18. august 2015.