Styrende organer for elever

Det er viktig at skolen har aktive og engasjerte elever. Elevene skal bidra til at skolen har et godt lærings- og samarbeidsmiljøsom preges av toleranse og gjensidig respekt. For å oppnå dette har vi lokale elevråd og husstyrer på undervisningsstedene Maurits Hansen/ Åslandsgate, Maren Handler, Flåtaløkka/ Tinius Olsen og Saggrenda/ Kongsgårdmoen.

Alle skolens basisgrupper velger en tillitselev med vararepresentant til sitt lokal elevråd. Det er viktig at gruppa velger en elev som de tror vil passe til oppgaven. Kontaktlærer sørger for at det blir holdt valg innen gitt tidsfrist. Elevrådene skal ta for seg oppgaver i forbindelse med elevenes læringsmiljø og velferdsinteresser, og hjelpe til å skape gode forhold og trivsel i skolen.

Hvert lokal elevråd velger et husstyret. Husstyrene konstituerer seg selv ved valg av leder, nestleder, sekretær og styremedlemmer. Hovedstyret består av lederne fra de fire hustyrene.

Elevrådene og husstyrene jobber med:

  • Trivsel
  • Klassemiljø
  • Skolemiljø
  • Arbeidsmetoder
  • Fordeling av arbeidsbyrde
  • Alternative undervisningsopplegg
  • OD og ID

Tillitselever får kursing og nyttig erfaring, for eksempel:

  • Representasjon i styrer (eksempelvis Skolemiljøutvalget)
  • Samlinger (eksempelvis Elevtinget)
  • Prosjekter

Styrende organer for elever på Kongsberg videregående skole 2016-2017


Publisert 18. august 2015, oppdatert 30. januar 2017.