Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag

Dukketeater

 

Undervisningssted Maren Handler

Vil du ha en variert og spennende arbeidsdag? Da er kanskje barne- og ungdomsarbeideryrket noe for deg! En stor del av opplæringen foregår ute i praksis i barnehage og skole.

Barne- og ungdomsarbeiderfaget bygger på Vg1 Helse og oppvekstfag. Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfaget git mulighet til et tredje påbygningsår som fører fram til generell studiekompetanse. 

Aktuelle arbeidssteder: 

  • Barnehager 
  • Grunnskoler og videregående skoler 
  • Skolefritidsordninger 
  • Klubber 
  • Andre pedagogiske og sosiale institusjoner
  • Kommunale etater (barnevern, fritid og kultur) 

Sentrale arbeidsoppgaver: 
Barne- og ungdomsarbeideren planlegger, gjennomfører og evaluerer aktiviteter med barn og unge i alderen 0-18 år. Å delta i lek og aktiviteter er sentralt, og samarbeid med kollegaer og foreldre er en viktig del av arbeidet.  


Beskrivelse av programfagene: 
Helsefremmende arbeid: Handler om hvordan fysisk og psykisk helse og positiv selvfølelse kan stimuleres. Videre handler faget om hvordan barn og unge utvikler evne til å ta medansvar for eget liv, og hvordan de bruker sine ressurser og sitt sosiale nettverk. Ulike sider ved barn og unges forhold til tobakk, rusmidler og kriminalitet inngår. Temaene kjønnsroller, selvfølelse, mobbing og rasisme er også en del av faget. Betydningen av utfordrende aktiviteter, utholdenhet og styrke som grunnlag for barn og unges vekst og utvikling inngår i faget. Videre handler faget om trygg og sunn mat for barn og unge. 


Kommunikasjon og samhandling: Handler om hvordan en kan stimulere vekst og utvikling hos barn og unge med ulik livssituasjon, kulturtilhørighet og funksjonsnivå. Faget handler videre om de voksne som rollemodell og betydningen av språkbruk og omgangsform. Sosialiseringsprosessen hos barn og unge, utvikling av sosial kompetanse, empati, respekt og toleranse inngår i faget. Programfaget handler også om samarbeid, gruppeprosesser og konflikthåndtering. 


Yrkesutøvelse: Handler om barn og unges oppvekstvilkår i et flerkulturelt og mediepåvirket samfunn, og om ulike typer aktiviteter som brukes i det pedagogiske aarbeidet med barn og unge. Observasjon, planlegging, dokumentasjon, motivering, vurdering og valg av hensiktsmessige pedagogiske metoder er grunnleggende i faget. Betydningen av lek og aktivitet for læring og utvikling inngår i faget.

Yrkesfaglig fordypning: Er det største programfaget på barne- og ungdomsarbeiderfg. Faget omfatter forberedelse til praksis i barnehage og barneskole. Faget handler om å bli kjent med barne- og ungdomsarbeiderens arbeidsoppgaver; kunnskaper, holdninger og ferdigheter som kreves i yrket.

Les mer om barne- og ungdomsarbeideryrket på vilbli.no


Publisert 13. september 2012, oppdatert 15. oktober 2019.