Vg2 Plast- og komposittfag

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

fra plast og komposittlaben

Undervisningssted Tinius Olsen/Krona

 

Dine muligheter

Opplæringen i plast- og komposittfag gir kompetanse innen polymer produksjon og montasje. Opplæringen skal også bidra til kompetanse for drift og vedlikehold av teknisk utstyr til denne produksjon og bidra til kompetanse innen måleteknikk samt egenkontroll av produkter. Utvikling av faglig innsikt, praktiske ferdigheter, nøyaktighet, ordens- og sikkerhetsforståelse skal stå sentralt

Kompositt- og plastmaterialer tas i bruk på stadig nye områder. Trendene viser vekst i bruk av kompositt innen maritim sektor, olje og offshore, sport og fritid, bygg og anlegg og ikke minst i bil- og luftfartsindustrien. Komposittmaterialer skal erstatte stål, betong og andre tradisjonelle byggematerialer fordi de er sterkere, lettere og mer motstandsdyktige. Det vil kunne gi fly med lavere drivstofforbruk, lettere biler og enklere brokonstruksjoner for vei og jernbane.  Plast- og kompositt gjør at man kan produsere ting lettere, mer robust og spesialtilpasse egenskaper. Med bakgrunn fra plast- og kompositt vil du kunne bli med på en industriutvikling vi foreløpig bare ser starten på.

Industrien vil i årene som kommer ha et stort rekrutteringsbehov, samtidig som det utvikles stadig flere produkter innen plast- og komposittfag. Fagutdannede innen dette område vil være attraktive hos mange produksjonsbedrifter, og utdanningen er derfor svært framtidsrettet. 

Les mer om plast- og komposittfaget

 

Opplæringsløp

Vg2 Plast- og kompositt bygger på vg1 Tip. Ved Kongsberg videregående skole er det opprettet en landsdekkende linje, noe som gjør at du kan søke deg hit fra hele landet. Tilbudet finnes kun i Kongsberg, og opplæringen er et samarbeid mellom videregående skole, industrien, fagskolen Tinius Olsen og Høgskolen i Sørøst- Norge, campus Krona.

Etter to år i skole kan du bli lærling og ta fagbrev innen fagområdene:

Termoplastfaget

Plastmekanikerfaget

Produksjonsteknikkfaget

Polymerkomposittfaget

 

Fag du møter

Produksjon 197 årstimer

Programfaget produksjon omfatter tilvirkning, støping, sammenføying, mekanisk arbeid, og overflatebehandling. Videre dreier programfaget seg om arbeid med materialer, om materialegenskaper, konstruksjoner og bruk av løfteutstyr. Programfaget omfatter arbeidsplanlegging og klargjøring, innstilling, programmering og betjening av maskiner og utstyr for aktuelle produksjonsprosesser. Videre omhandler programfaget måleteknikk og måleutstyr. Retningslinjer for HMS står sentralt

Materiallære 140 årstimer

Programfaget omhandler forskjellige polymerer, armeringer og limtyper. Programfaget omfatter også å sette sammen de forskjellige materialene ut ifra ønskede egenskaper og design. Videre dreier programfaget seg om ulike egenskaper ved produksjon, inspeksjon, belastning og testing av disse.

Dokumentasjon og kvalitet 140 årstimer

Programfaget omfatter bruk av arbeidstegninger, skjemaer og digitale verktøy. HMS–vurderinger og kvalitetssikring står sentralt i programfaget og inngår i planlegging, utførelse og dokumentasjon av arbeidsoppgaver.

Yrkesfaglig fordypning 252 årstimer

I yrkesfaglig fordypning vil elevene ha perioder i løpet av skoleåret hvor de er utplassert i bedrift, og en må regne med å kunne bli utplassert i bedrifter også utenfor Kongberg.

Fellesfag på vg2 er engelsk, norsk, samfunnsfag og kroppsøving.

 

Slik jobber vi

Kongsberg har Norges mest avanserte komposittlab til opplæringsformål, der man kan ta i bruk svært ulike produksjonsmetoder. Ved bruk av en avansert herdeovn (autoclave, se bilde i heading), kan man benytte samme produksjonsmetode som industrien benytter når de lager flydeler. Deler av den praktiske opplæringen foregår på denne laben, som er lokalisert til Krona. Laben brukes på tvers av videregående skole, fagskole og høgskole, og er et resultat av et unikt samarbeid mellom disse utdanningsinstitusjonene. Resten av programfag og fellesfag foregår på verksted/ klasserom på skolen. 

Vg2 plast- og komposittfag er et forholdsvis nytt utdanningsløp ved Kongsberg videregående skole, og oppbyggingen av fagområdet skjer i tett samarbeid med næringslivet.

 

Tilbud om internat

Vg2- plast- og kompostitt er en landsdekkende linje, det vil si at vi tar inn søkere fra hele landet. For elever med lang reisevei mellom skole og hjem har vi tilbud om internat. Internatet ligger i Saggrenda ca 8 km fra Kongsberg sentrum. Det er mulig å bo på enkelt- eller dobbeltrom. 


Publisert 18. februar 2016, oppdatert 11. januar 2019.