Vg2 Industriteknologi med fordypning i plast- og kompositt

fra plast og komposittlaben

Undervisningssted Tinius Olsen/Krona

 

Dine muligheter

Vg 2 tilbudet innen industriteknologi, med fordypning  iplast- og komposittfag, bygger videre på erfaringene med plast- og kompositt-tilbudet som til nå har vært et prøveprosjekt i tre år. 

Elever som velger dette tilbudet, vil kunne gå ut i de samme lærefag innen plast og komposittfag som tidligere. I tillegg kan elevene søke samme lærefag som Industriteknologi uten fordypning i plast og kompositt fører til. Dette betyr flere muligheter for lærefag etter vg2.

Industriteknologi med fordypning i plast- og kompositt gir kompetanse innen polymer produksjon og montasje. Opplæringen skal også bidra til kompetanse for drift og vedlikehold av teknisk utstyr til denne produksjon og bidra til kompetanse innen måleteknikk samt egenkontroll av produkter. Utvikling av faglig innsikt, praktiske ferdigheter, nøyaktighet, ordens- og sikkerhetsforståelse skal stå sentralt

Opplæringsløp

Vg2 Plast- og kompositt bygger på vg1 Tip. Ved Kongsberg videregående skole er det opprettet en landsdekkende linje, noe som gjør at du kan søke deg hit fra hele landet. Tilbudet finnes kun i Kongsberg, og opplæringen er et samarbeid mellom videregående skole, industrien, fagskolen Tinius Olsen og Høgskolen i Sørøst- Norge, campus Krona.

 

Etter to år i skole kan du bli lærling og ta fagbrev innen mange fagområder. Les mer om industriteknologi og alle mulighetene du har for ulike lærefag etter vg2.

 

Fag du møter

Produksjon 197 årstimer

Programfaget produksjon omfatter tilvirkning, støping, sammenføying, mekanisk arbeid, og overflatebehandling. Videre dreier programfaget seg om arbeid med materialer, om materialegenskaper, konstruksjoner og bruk av løfteutstyr. Programfaget omfatter arbeidsplanlegging og klargjøring, innstilling, programmering og betjening av maskiner og utstyr for aktuelle produksjonsprosesser. Videre omhandler programfaget måleteknikk og måleutstyr. Retningslinjer for HMS står sentralt

Reparasjon og vedlikehold 140 årstiner

Programfaget omhandler blant annet demontering, montering, justering og vedlikehold av maskiner og utstyr etter spesifikasjoner og i samarbeid med andre, lage pakninger og bruke tetningsmateriale, håndtere kjemikalier, feilsøke og reparere produksjonsutstyr, velikeholdsarbeid etter instrukser og gjeldende forskrifter.

Dokumentasjon og kvalitet 140 årstimer

Programfaget omfatter bruk av arbeidstegninger, skjemaer og digitale verktøy. HMS–vurderinger og kvalitetssikring står sentralt i programfaget og inngår i planlegging, utførelse og dokumentasjon av arbeidsoppgaver.

Yrkesfaglig fordypning 252 årstimer

I yrkesfaglig fordypning vil elevene ha perioder i løpet av skoleåret hvor de er utplassert i bedrift, og en må regne med å kunne bli utplassert i bedrifter også utenfor Kongberg.

Fellesfag på vg2 er engelsk, norsk, samfunnsfag og kroppsøving.

 

Slik jobber vi

Kongsberg har Norges mest avanserte komposittlab til opplæringsformål, der man kan ta i bruk svært ulike produksjonsmetoder. Ved bruk av en avansert herdeovn (autoclave, se bilde i heading), kan man benytte samme produksjonsmetode som industrien benytter når de lager flydeler. Deler av den praktiske opplæringen foregår på denne laben, som er lokalisert til Krona. Laben brukes på tvers av videregående skole, fagskole og høgskole, og er et resultat av et unikt samarbeid mellom disse utdanningsinstitusjonene. Resten av programfag og fellesfag foregår på verksted/ klasserom på skolen. 

 

Tilbud om internat

For elever med lang reisevei mellom skole og hjem har vi tilbud om internat. Internatet ligger i Saggrenda ca 8 km fra Kongsberg sentrum. Det er mulig å bo på enkelt- eller dobbeltrom. 


Publisert 18. februar 2016, oppdatert 26. juni 2019.